text.skipToContent text.skipToNavigation

Všeobecné obchodní podmínky


1. Působnost
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) se vztahují na veškeré nabídky, akceptace objednávek a smlouvy, které společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., Boudníkova 2514/5, Libeň, 180 00 Praha dále jen jako „Prodávající“) v rámci B2B shopu s profesionálními produkty pro péči o krásu (Beauty Care Professional B2B Shop, dále jen jako „B2B shop“) předloží firemním zákazníkům a uzavře s firemními zákazníky (dále jen jako „Kupující“) v souvislosti s dodávkou produktů a poskytnutím poradenských či jakýchkoli dalších doplňkových služeb (dále jen jako „Dodávky“). Veškeré podmínky Kupujícího, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek nebo je doplňují, se použijí, pouze pokud Prodávající tyto podmínky výslovně písemně uznal. To platí mimo jiné v případě, že Prodávající provede Dodávky, ačkoli si je vědom odchylných nebo doplňujících podmínek Kupujícího a nemá proti nim žádné výhrady, nebo pokud přijme jakékoli platby. 
1.2 V rámci existujícího obchodního vztahu se na objednávky podané Kupujícím prostřednictvím B2B shopu vztahují také platné smlouvy. V případě jakéhokoli rozporu mezi platnými smlouvami a těmito Obchodními podmínkami mají přednost ustanovení platných smluv. 
1.3 B2B shop s profesionálními produkty pro péči o krásu (Beauty Care Professional B2B shop) je určen výhradně firemním zákazníkům (dále jen jako „Profesionálové“).  

2. Smlouva a ceny
2.1 Prezentace, nabídky a propagace produktů a služeb Prodávajícím na B2B shopu mají nezávazný charakter. 
2.2 Objednávka, kterou Kupující Prodávajícímu zašle prostřednictvím B2B shopu, představuje závaznou nabídku na nákup v ní uvedeného produktu (produktů) a/nebo služby (služeb). Kupující je svou objednávkou vázán po dobu dvou (2) týdnů od jejího podání. Prodávající není povinen akceptovat objednávky Kupujícího. 
2.3 Prodávající doručení objednávky neprodleně potvrdí. Pokud Prodávající v tomto potvrzení výslovně neuvede, že objednávku Kupujícího akceptuje, pak jím potvrzuje pouze doručení objednávky, nikoli však její akceptaci. Každá akceptace objednávky a vytvoření smlouvy vyžaduje písemné smluvní prohlášení Prodávajícího (stačí formou emailu). Prodávající však může jakoukoli objednávku učiněnou Kupujícím akceptovat také tím, že provede Dodávku. 
2.4 Všechny ceny jsou vypočítány v čisté výši plus zákonná sazba daně z přidané hodnoty, pokud transakce dani podléhá, a bez jakýchkoli jiných daní, sazeb, příspěvků a pojištění. Kupující hradí veškeré daně, sazby a příspěvky spojené s Dodávkou, nebo je zpětně proplatí Prodávajícímu. 
2.5 Na Dodávky objednané prostřednictvím B2B shopu se vztahují ceny uvedené v B2B shopu v okamžiku provedení objednávky. 

3. Povinnosti Kupujícího
3.1 Kupující nesmí odmítnout přijetí Dodávek z důvodu drobných závad. 
3.2 Pokud je Kupující v prodlení s přijetím Dodávky, má Prodávající nárok na odstoupení od smlouvy poté, co poskytl příslušnou lhůtu ke zjednání nápravy. Pokud je odpovědnost za nepřijetí Dodávky na straně Kupujícího, je Prodávající oprávněn požadovat náhradu za škodu způsobenou tím, že Kupující Dodávku nepřijal (a to i poté, kdy Prodávající odstoupí od smlouvy) ve výši 10 % sjednané čisté hodnoty objednávky části Dodávky, která nebyla přijata. Jakékoli další nároky na náhradu škody a další práva zůstávají nedotčena. 
3.3 Dodávku lze dále prodávat výhradně beze změny a v původním obalu. 
3.4 Jakékoli písemné nebo ústní rady týkající se použití produktů a veškerá další doporučení poskytnutá Prodávajícím jsou nezávazné. Je povinností Kupujícího zkontrolovat Dodávku z hlediska její vhodnosti pro účely, kterých chce dosáhnout. To platí i v případě, kdy je Dodávka obecně doporučena pro konkrétní účel; v takovém případě je Kupující rovněž povinen zkontrolovat Dodávku z hlediska její vhodnosti pro konkrétní cíle, kterých chce dosáhnout a s ohledem na provozní podmínky v provozovně Kupujícího před použitím. Bez ohledu na právní základ nenese Prodávající odpovědnost, byla-li škoda způsobena porušením výše uvedené povinnosti Kupujícího zkontrolovat Dodávku. 
3.5 Kupující se zavazuje při zpracování Dodávky dodržovat veškerá případná majetková práva třetích stran, jako jsou patenty nebo užitné vzory, jakož i veškerá zákonná ustanovení.

4. Platba
4.1 Fakturované částky a dopravné Kupující uhradí zabezpečenou platbou (např. kreditní kartou) dle možností nabízených v B2B shopu. 
Sjednané slevy jsou přípustné pouze v případě, že Kupující není v prodlení s platbou fakturovaných a splatných částek plynoucích z obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud je Kupující v prodlení s platbou, je Prodávající oprávněn požadovat úrok ve výši 8 procentních bodů nad příslušnou základní sazbou Evropské centrální banky stanovenou pro hlavní refinanční operace, s výjimkou případů, kdy Kupující za takové prodlení nenese odpovědnost. Úroky z prodlení budou splatné okamžitě. 
4.2 Kupující může uplatnit nárok na zápočet nebo zádržné pouze v případě, že jeho protinárok vůči Prodávajícímu vznikl na základě konečného a neodvolatelného rozhodnutí nebo je nesporný.
4.3 Prodávající může od Kupujícího požadovat, aby před Dodávkou poskytl záruku, jestliže po uzavření smlouvy došlo ke zjevnému značnému zhoršení platební schopnosti nebo bonity Kupujícího, která ohrožuje pohledávku Prodávajícího, zejména v případě pozastavení plateb, návrhu na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Kupujícího, v případě odmítnutí směnky nebo šeku nebo v případě exekuce. Pokud Kupující odmítne poskytnout záruku v přiměřené lhůtě, která mu byla poskytnuta, může Prodávající smlouvu zcela nebo částečně zrušit. Prodávající si vyhrazuje veškerá další práva.
4.4 Zaměstnanci Prodávajícího jsou oprávněni inkasovat splatné platby pouze po předložení zvláštního povolení.

5. Dodávka
5.1 Zboží lze dodat výhradně na adresy v České republice. Prodávající tudíž nebude provádět žádné Dodávky na adresy mimo Českou republiku
5.2 Dopravné na místo určení závisí na zvoleném způsobu dopravy. Není-li při výběru způsobu dopravy uvedeno jinak, Prodávající zvolí přepravní trasu a dopravce podle vlastního racionálního uvážení. Není-li dohodnuto jinak, náklady za rozvoz a zdržení při vykládce na místě určení, dopravné a další s dopravou související platby za expresní zboží a leteckou dopravu nese vždy Kupující. 
5.3 Prodávající je oprávněn Dodávky dodat po částech, pokud je to pro Kupujícího přijatelné. 
5.4 Pokud Prodávajícím nebyl výslovně potvrzen nebo mezi smluvními stranami výslovně písemnou cestou dohodnut přesný termín dodání, jsou termíny dodání uvedené Prodávajícím (např. při výběru způsobu dopravy) pouze orientační. Případně dohodnutá dodací lhůta začíná dnem potvrzení objednávky, nikoli však předtím, než Kupující splní svou platební povinnost (či povinnost poskytnout zálohovou platbu), a vztahuje se k okamžiku předání Dodávek dopravci či jiné třetí straně pověřené doručením Dodávek.  
5.5 Povinnost Prodávajícího provést Dodávku je podmíněna tím, že mu jeho subdodavatelé včas dodají celý předmět Dodávky. Povinnost Prodávajícího dodat zboží je dále podmíněna jeho dostupností.  
5.6 V případě prodlení Prodávajícího s Dodávkou je nárok Kupujícího na náhradu škody z prodlení na straně Prodávajícího omezen na 0,5 % z čisté hodnoty objednávky týkající se opožděné části Dodávky, přičemž celková částka nesmí překročit 5 % této čisté hodnoty. Toto omezení neplatí v případě úmyslně způsobené škody nebo škody v důsledku hrubé nedbalosti. 
5.7 Pokud Prodávající překročí termín dodání, je Kupující oprávněn poskytnout Prodávajícímu náhradní termín v délce nejméně dvou týdnů včetně upozornění na možné odmítnutí. Nedodrží-li Dodavatel svou povinnost dodat zboží i v náhradní lhůtě, má Kupující právo odstoupit od smlouvy za předpokladu, že Prodávající nedodržel datum dodání. Zrušení smlouvy musí být oznámeno písemně nejpozději do dvou týdnů po uplynutí stanovené náhradní dodací lhůty. Po uplynutí výše uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy má Kupující právo odstoupit od smlouvy po uplynutí jím poskytnuté dodatečné přiměřené náhradní lhůty, pokud Prodávající nedodržel dodací lhůtu. 
5.8 V případě jakéhokoli zásahu vyšší moci je Prodávající oprávněn Dodávky odložit o dobu, po kterou trvají překážky způsobené vyšší mocí, a dále o přiměřenou dobu nutnou k obnově provozu. Za vyšší moc se považuje každá událost, které se Prodávající nemohl vyhnout a za kterou nenese odpovědnost; zásahem vyšší moci jsou zejména opatření v oblasti měnové politiky, obchodní politiky a další opatření suverénních zemí, stávky, výluky, významná narušení provozu (například požár, poruchy strojů, nedostatek surovin nebo energie) a také přerušení dopravních tras, pokud se v každém případě nejedná jen o krátkodobé události, které významně brání dodávce nebo ji činí nemožnou. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o všech případech působení vyšší moci a podobných událostech. V případě, že překážka trvá déle než tři měsíce, jsou obě smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Pokud již byla provedena částečná Dodávka, má Kupující nárok na odstoupení od smlouvy pouze za výše uvedených podmínek s ohledem na tu část Dodávky, která nebyla provedena. V případě neprovedené části Dodávky není Kupující oprávněn odmítnout platbu za tu část Dodávky, která již byla provedena. 

6. Přechod rizika
6.1 Není-li dohodnuto jinak, riziko na Kupujícího přechází v okamžiku, kdy Dodávka opustí závod nebo sklad, ze kterého se Dodávka uskutečňuje, nejpozději však po předání dopravci. Riziko dále na Kupujícího přechází v okamžiku, kdy je odeslání nebo Dodávka zpožděna z důvodů, za které nese odpovědnost Kupující, nebo v případě prodlení Kupujícího s převzetím Dodávky. 
6.2 Kupující nese riziko během zpětné přepravy Dodávky bez ohledu na to, zda je Dodávka vrácena v souvislosti s odstraněním vady, po odstoupení od smlouvy, v případě, že je dodávka zpětně odebrána z dobré vůle nebo z jiných důvodů. 

7. Práva vyplývající z vad
7.1 Kupující zjevné vady materiálu písemně oznámí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do osmi (8) dnů po přijetí Dodávky na místě určení. Kupující skryté vady materiálu písemně oznámí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do osmi (8) dnů po od okamžiku jejich zjištění. V opačném případě bude Dodávka považována za schválenou i s vadou materiálu. 
7.2 Na požádání Kupující bez zbytečného odkladu zašle vzorky odmítnuté Dodávky. Související náklady nese Kupující. 
7.3 V případě bezpodmínečného přijetí Dodávky jakoukoli železniční nebo námořní společností nebo jiným dopravcem se předpokládá, že balení Dodávky bylo při předání dopravci prosto jakýchkoli vad. 
7.4 Prodávající neodpovídá za čitelnost kódů (např. GTIN) uvedených na Dodávce. Případná nečitelnost kódů se nepovažuje za vadu.
7.5 Není považováno za vadu, pokud byla porušena vlastnická práva třetích stran, jako jsou patenty nebo užitné vzory, pokud takové porušení vlastnického práva bylo způsobeno použitím výrobků, které Prodávající nemohl předvídat, nebo úpravou Dodávky provedenou Kupujícím nebo použitím výrobků společně s jinými výrobky, které nedodal Prodávající.
7.6 Smlouvy o kvalitě Dodávek mají přednost před jakoukoli vhodností k použití
7.7 Pokud vada existuje již při přechodu rizika, Prodávající je povinen zjednat nápravu podle vlastního uvážení buď nápravou vady nebo novou Dodávkou. Pokud nedojde ke zjednání nápravy, bude mít Kupující právo na snížení kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, a to vždy v souladu s ustanoveními právních předpisů. Nárok Kupujícího na náhradu škody nebo náhradu výdajů se řídí ustanoveními článku 8.
7.8 V případě neodůvodněného požadavku na zjednání nápravy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu škody způsobené neoprávněným požadavkem Kupujícího na zjednání nápravy, pokud si byl Kupující vědom toho, že jeho nárok na zjednání nápravy nebyl oprávněný, nebo pokud si toho nebyl vědom z nedbalosti. 

8. Náhrady škody a výdajů
8.1 Jakékoli nároky na náhradu škody a výdajů Kupujícího bez ohledu na právní důvod (porušení povinností, smlouvy, práva atd.) se tímto vylučují. 
8.2 Vyloučení odpovědnosti podle odstavce 8.1 se nepoužije
a)    v případě odpovědnosti podle občanského zákona o odpovědnosti za výrobek 
b)    v případě úmyslného porušení nebo hrubé nedbalosti,
c)    v případě, že za smrt, zranění nebo poškození zdraví je odpovědný Prodávající, nebo
d)    v případě porušení základních smluvních povinností ze strany Prodávajícího. Podstatnými smluvními závazky jsou závazky, které musejí být splněny, aby byla řádně splněna smlouva a plnění, na které se Kupující obecně spoléhá a na které se může řádně spoléhat. Odpovědnost Prodávajícího za porušení základních smluvních povinností je však omezena na náhradu předvídatelných, z hlediska smlouvy typických škod, pokud Prodávající nenese odpovědnost z důvodu úmyslného porušení nebo hrubé nedbalosti, za smrt, úraz nebo poškození zdraví podle českého zákona o odpovědnosti za výrobek. 

8.3 V rozsahu, v němž je vyloučena nebo omezena odpovědnost Prodávajícího, toto také platí pro oprávněné zástupce, zaměstnance, subdodavatele a pomocné zástupce Prodávajícího, pokud Kupující uplatňuje nároky přímo vůči nim. 
8.4 Předchozí ustanovení nepředstavují změnu důkazního břemene v neprospěch Kupujícího.

9. Promlčecí lhůta
9.1 Smluvní strany sjednávají prodloužení promlčecí lhůty pro veškerá práva náležející prodávajícímu vzniklá na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou, která podléhají promlčení, na 10 let
9.2 Promlčecí lhůty k vykonání práv vzniklých na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou se v případě uzavření jakékoli dohody o mimosoudním jednání kupujícího a prodávajícího o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá, nestaví a počínají běžet či běží dál bez ohledu na případnou existenci takové dohody. Ustanovení § 647 občanského zákoníku se nepoužije.

10. Výhrada vlastnictví
10.1 Dodávka zůstává majetkem Prodávajícího až do úplného uspokojení všech nároků vyplývajících z obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Výhrada vlastnictví se vztahuje také na nové zboží vzniklé zpracováním, mísením nebo kombinací Dodávky, avšak pokud se Prodávající nestane výhradním vlastníkem nového zboží, bude se na příslušné spoluvlastnické podíly na novém zboží,na které má Prodávající nárok, vztahovat výhrada vlastnictví. Zpracování Dodávky se uskutečňuje pro Prodávajícího jako výrobce, aniž by tím vznikl Prodávajícímu vznikl jakýkoli závazek. V případě zpracování, smíchání nebo kombinace Dodávky s materiálem, který nevlastní Prodávající, získá Prodávající vždy spoluvlastnické právo k vytvořenému novému zboží v poměru hodnoty Dodávky k hodnotě nového zboží. Pokud pozbude Prodávajícího svého vlastnictví v důsledku smíchání nebo kombinace, Kupující převede již v tomto okamžiku spoluvlastnické právo k novému zboží v poměru hodnoty Dodávky k hodnotě nového zboží a uskladní nové zboží pro Prodávajícího pro tento účel.
10.2 Kupující je oprávněn dále prodávat vyhrazené zboží řádným obchodním postupem. Jakákoli jiné nakládání, zejména jakákoli zástava, převod jako záruky nebo směnné transakce jsou zakázány. Kupující bezodkladně oznámí Prodávajícímu jakoukoli zástavu provedenou třetí stranou, a to i po zpracování, smíchání nebo kombinování nebo jakémkoli jiném poškození práv k vyhrazenému zboží. Kupující již v tuto chvíli postoupí Prodávajícímu veškeré nároky vzniklé v souvislosti s dalším prodejem vyhrazeného zboží proti svým zákazníkům; Prodávající s převodem souhlasí. V případě, že Kupující prodává vyhrazené zboží společně s jiným zbožím, které není majetkem Prodávajícího, postoupení pohledávek vzniklých v souvislosti s dalším prodejem bude omezeno na hodnotu vyhrazeného zboží. Pokud se nárok vyplývající z dalšího prodeje vyhrazeného zboží stane součástí běžného účtu mezi Kupujícím a jeho zákazníkem, bude převedený nárok po zúčtování nahrazen uznaným účetním zůstatkem, který je přiřazen ve výši hodnota dalšího prodeje příslušného dále prodaného vyhrazeného zboží. Kupující je oprávněn inkasovat pohledávky plynoucí z dalšího prodeje vyhrazeného zboží Prodávajícího. Prodávající je oprávněn zrušit oprávnění k dalšímu prodeji vyhrazeného zboží nebo inkasu převedených nároků, a) v případě, že Kupující je v prodlení s platbami vzniklými v souvislosti s obchodním vztahem; b) pokud kupující prodal vyhrazené zboží jinak než řádným obchodním postupem, nebo c) jestliže po uzavření smlouvy dojde ke značnému zhoršení solventnosti nebo bonity Kupujícího, což ohrožuje pohledávku Prodávajícího, zejména v případě pozastavení plateb, návrh na zahájení insolvenčního řízení ve vztahu k majetku Kupujícího, v případě zpochybnění faktury nebo šeku nebo v případě zabavení. Jakékoli pohledávky plynoucí z nároků převedených na Prodávajícího, které Kupující obdrží po zrušení povolení k inkasu pohledávek, musí být okamžitě převedeny na zvláštní účet uvádějící příslušné označení poskytnuté Prodávajícím. Po zrušení povolení k inkasu pohledávek musí Kupující na požádání neprodleně písemně informovat Prodávajícího o dlužnících, kteří vlastní převedené pohledávky a informovat dlužníky o převodu. 
10.3 V případě, že Kupující zaostává s plněním svých platebních závazků ve vztahu k Prodávajícímu, nebo pokud poruší jakoukoli povinnost související s výhradou vlastnictví, celý zbytkový dluh se stane okamžitě splatným. V těchto případech je Prodávající oprávněn požadovat vrácení vyhrazeného zboží a jeho odebrání Kupujícímu. Jakékoli právo na vlastnictví na straně Kupujícího zaniká v okamžiku, kdy Prodávající požádá o vrácení vyhrazeného zboží. K jakémukoli případnému zpětnému převzetí zboží musí vždy dojít pouze z bezpečnostních důvodů. Požadavek Prodávajícího na vrácení zboží nepředstavuje odstoupení od smlouvy, a to ani v případě, že Prodávající opravňuje Kupujícího k tomu, aby splátky uhradil zpětně.
10.4 Prodávající je povinen na požádání Kupujícího uvolnit záruku, pokud realizovatelná hodnota cenných papírů poskytnutých Prodávajícímu překročí příslušnou celkovou hodnotu pohledávky Prodávajícího, která bude zajištěna 10 %.

11. Vratné obaly/palety
11.1 Pokud se strany dohodly na dodání zboží na paletách, je Prodávající podle vlastního uvážení oprávněn provádět dodávky na euro paletách o rozměrech 800 x 1200 mm nebo na jednorázových paletách EW 10. Dodávka na euro paletách se uskuteční podle rozhodnutí Prodávajícího (i) současně výměnou, tj. za dodané palety je nutné vrátit stejný počet nepoškozených, prázdných palet (vždy pouze euro palety), nebo (ii) na základě vystavení poukazu za palety. Poškozené, ale opravitelné euro palety, které Prodávající dostane zpět, budou fakturovány včetně příslušných nákladů na opravu, poškozené, ale neopravitelné palety budou fakturovány včetně příslušných nákladů nákup nových, ledaže by Kupující nenesl odpovědnost za vrácení poškozených euro palet. Pokud Kupující v rozporu se svou povinností výměny nebo povinností vystavit poukaz na palety, neposkytne žádné prázdné euro palety nebo dostatečné množství prázdných palet, poskytne je poté, co mu Prodávající poskytne dostatečnou náhradní lhůtu, pokud jinak neprokáže, že nenese odpovědnost za porušení své povinnosti poskytnout palety výměnou, zaplatí Prodávajícímu podle uvážení Prodávajícího skutečné náklady na náhradu palet. Riziko týkající se euro palet, které byly poskytnuty Kupujícím výměnou, přechází na Prodávajícího při předání. Pokud je dodávka provedena na nevratných paletách EW 10, Kupující se postará o vyložení Produktů z palety a likvidaci nevratných palet.
11.2 Pokud se používají palety typu Eurodisplay, jedná se obecně o palety CHEP, které zůstanou u Kupujícího a které si odebere spol. CHEP. Totéž platí, pokud je 1/1 CHEP používán jako (základ) nákladní vozík.
11.3 Pokud jde o jakékoli jiné vratné obaly, nakládací zařízení a vypůjčené výstavní zařízení poskytnuté Prodávajícím, použijí se následující ustanovení:
Jakékoli vratné obaly poskytnuté Prodávajícím, jakož i jakékoli případné nakládací zařízení a vypůjčené výstavní prostředky jsou neprodejné a zůstávají majetkem Prodávajícího. S nimi musí být zacházeno opatrně a nesmějí být používány k jiným účelům než ke skladování Dodávky. Kupující odpovídá za veškeré škody způsobené porušením svých výše uvedených povinností, ledaže by Kupující nenesl odpovědnost za porušení povinnosti. Vratné obaly, nakládací zařízení a zapůjčené výstavní prostředky musejí být vráceny po uhrazení nákladů na dopravu v řádném a použitelném stavu a prázdné na určené místo určení okamžitě po vyložení zboží útvaru uvedenému na faktuře vystavené Prodávajícím. V případě, že vratný obal, nakládací zařízení nebo vypůjčené výstavní prostředky nebudou včas vráceny, je Prodávající oprávněn fakturovat za ně příslušné náklady na náhradu poté, co uplyne jím stanovená náhradní lhůta pro vrácení. Pokud se vratné obaly, nakládací zařízení nebo vypůjčená výstavní zařízení stanou nepoužitelnými, je Prodávající oprávněn fakturovat za příslušné náklady na náhradu, pokud však Kupující nenese odpovědnost za takovýto nepoužitelný stav.  
11.4 Zpětný odběr obalů, které nejsou vratnými obaly, se řídí ustanoveními německého předpisu o obalech (Verpackungsverordnung), který byl platný v okamžiku vzniku smlouvy, jakož i jakýchkoli případných pozdějších dohod.

12. Přijetí vráceného zboží z dobré vůle
V případě, že Prodávající přijme vrácené zboží na základě předchozího souhlasu z dobré vůle, bude účtovat, pokud však nestanovil jakýkoli jiný poplatek za přijetí, 20 % čisté hodnoty objednávky.

13. Závěrečná ustanovení
13.1 Pokud tyto Obchodní podmínky vyžadují písemnou formu, postačuje jako písemná forma textový formát (dopis, fax, email atd.). 
13.2 Tyto Obchodní podmínky neznamenají jakýkoli přenos důkazního břemene. 
13.3 Veškeré kmenové údaje o zboží včetně logistických údajů, informací o nebezpečném zboží a dobách platnosti, jsou uloženy v databázi kmenových údajů na příslušném datovém portálu a musejí být pravidelně aktualizovány. Na žádost Kupujícího může Prodávající Kupujícímu umožnit přístup k datovému portálu.
13.4 V případě, že jakékoli jednotlivé ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo smlouvy je nebo se stane neplatným, platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena. 
13.5 Místem plnění všech smluvních závazků Prodávajícího a Kupujícího vyplývajících ze smlouvy, včetně povinnosti Prodávajícího odstranit vadu, je sídlo Prodávajícího. Výhradním místem soudní příslušnosti pro veškeré spory vzniklé v důsledku Dodávky nebo v souvislosti s ní bude Praha. Toto platí i pro zvláštní řízení, ve kterých se rozhoduje o nárocích plynoucích ze směnek a sloučená řízení, kdy se žalobce zcela opírá o písemné důkazy. Prodávající je však rovněž oprávněn podat žalobu proti Kupujícímu v místě soudní pravomoci, které podléhá Kupující nebo před jakýmkoli jiným příslušným soudem. 
13.6 Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí zákony České republiky. Použití Dohody Organizace spojených národů o mezinárodních obchodních smlouvách o prodeji zboží (CISG) se vylučuje.

Implementace nařízení (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání

Podle nového Nařízení EP a Rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (kterým se nahrazuje Nařízení EP a Rady(EU) č. 98/2013) jsme Vás povinni informovat, že oxidační barvy na vlasy, odbarvovače a chemické narovnávače vlasů obsahují peroxid vodíku (H2O2 ), CAS č. 7722-84-1, a to až do výše 12%, který podle tohoto nařízení spadá do definice "regulovaných prekurzorů výbušnin". Jak to vyžaduje nový článek 7 odst. 1, Vás informujeme, že všechny podezřelé transakce a významné krádeže a zmizení u osob z řad široké veřejnosti musí být okamžitě hlášeny příslušnému národnímu kontaktnímu místu. Viz https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf